Generelle betingelser.

For Esbjerg Genvindings Industri´s køb af jern og metalskrot.

1 Generelle vilkår

Disse generelle vilkår gælder for enhver aftale som Esbjerg Genvindings Industri (herefter EGI) indgår med leverandøren om køb af jern og metalskrot (herefter materialerne) og ethvert forhold som måtte tilknytte sig dertil.

2 Materialerne

Det påhviler leverandøren at adskille og opdele materialerne forud for levering/afhentning.

Leverandørens opdeling af materialerne skal godkendes af EGI´s modtagekontrol forud for indvejning.

EGI forbeholder sig retten til at reklamere over uoverensstemmelser såfremt materialerne er af anden beskaffenhed end den mellem EGI og leverandøren aftalte.

Hvis modtagne materialer indeholder materialer der ikke er omfattet af EGI og leverandørens aftale, er EGI berettiget til at fakturere leverandøren for evt. udgifter som følge af håndtering og bortskaffelse.

Hidrører materialerne fra motordrevne køretøjer garanterer leverandøren at væsker og skadelige komponenter i medfør af miljølovgivningens regler er fjernet inden levering/afhentning kan ske.

Såfremt materialerne ikke overholder miljølovgivningen er EGI berettiget til at afvise materialerne og henvise leverandøren til dennes stedlige kommune.

Leverandøren får ved aftalens indgåelse udleveret materialebeskrivelser på materialer EGI ikke modtager.

3 Levering/afhentning

Levering kan kun ske mod forudgående aftale.

EGI afgør hvornår og hvordan levering og afhentning skal foregå efter aftale med leverandør.

EGI´s materialekontrol er alene godkendelsesmyndighed over materialernes beskaffenhed.

4 Leverandørens indsigelser

Leverandørens eventuelle reklamationer skal straks efter konstatering bekendtgøres overfor EGI og senest 10 dage efter leverandøren burde have fået kundskab til det forhold der reklameres over.

5 Priser

EGI fastsætter prisen.

Aftaler indgået mellem EGI og leverandøren kan ændres med et varsel på 3 måneder.

EGI kan med omgående virkning ændre priser som følge af væsentlige ændringer i EGI´s forretningsbetingelser, som eksempelvis kan være ændringer i skatter, afgifter og markedssituationen generelt, leverandøren kan i denne situation naturligvis opsige indgåede aftaler.

6 Ansvar

Leverandøren skal erstatte og holde EGI skadesløs overfor ethvert tab EGI måtte ifalde som følge af leverandørens forhold.

Leverandøren garanterer at være berettiget til disponere over materialerne og indestår i øvrigt for at der ikke består tredjemandsrettigheder af nogen art over nogen del af materialerne, såfremt dette er tilfældet skal leverandøren holde EGI skadesløs overfor ethvert krav og strafansvar fremsat som følge heraf.

EGI overtager ansvaret for materialerne fra og med læsning er sket.

EGI er naturligvis underlagt miljølovgivningens regler vedr. kildesortering og affaldsdata indberetning.

7 Miljø

EGI er uden ansvar for skader og miljøpåvirkninger i øvrigt opstået hos leverandøren i forbindelse med leverandørens brug af det af EGI udleverede materiel.

For at sikre miljø og omgivelser i øvrigt udleveres det til leverandørens behov nødvendige materiel af EGI.

Det er leverandørens ansvar at udleveret materiel anvendes efter forskrifterne og i overensstemmelse med miljølovgivningen i øvrigt.

8 Lov og værneting

Enhver tvist der måtte opstå i forbindelse med aftaler er underlagt dansk ret.

Kan tvisten ikke afklares gennem forhandling, skal tvisten afgøres af EGI´s hjemting.